Cynorthwyydd Arlwyo / Barista

Gower College Swansea - Abertawe

Reference: NOV20219613
Salary: £9.69 Per Hour
Category: Facilities including Catering
Contract: Casual - Variable Hours

This vacancy has expired.

Rydym yn chwilio am staff arlwyo Dros Dro i weithio ar unrhyw un o safleoedd y Coleg i lenwi bwlch oherwydd salwch a gwyliau pan fydd angen. 

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo/Barista i ymgymryd â’r gwaith o baratoi a gweini bwyd/byrbrydau a diod i ddysgwyr a staff. Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd gynorthwyo gyda glanhau’r Siopau Coffi ar sail achlysurol / ad hoc i ddarparu yswiriant yn ôl yr angen. 

Fe fydd y Cynorthwyydd/Barista yn rhan allweddol o’n tîm bwyd a diod sy’n cynnwys unigolion brwdfrydig sy’n cymryd balchder mewn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Gan weithio mewn tîm bach, bydd gennych brofiad blaenorol o drin arian parod ynghyd ag ymwybyddiaeth dda o hylendid bwyd. Yn ddelfrydol fe fyddwch yn meddu ar dystysgrif hylendid bwyd a phrofiad o weithio fel Barista.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn unigolyn positif sy’n hoff o weithio gyda phobl, ac fe fydd yn meddu ar angerdd dros y diwydiant bwyd a diod. Gyda sgiliau gofalu am gwsmeriaid cadarn, byddwch yn gallu gweithio fel rhan dîm yn ogystal ag ar eich liwt eich hun.

Byddwch yn cael cyfle i fod yn rhan o amgylchedd sy’n llawer o hwyl, lle mae’r cwsmeriaid a’r gweithwyr yn rhannu profiad gwych sy’n groesawgar ac yn ddymunol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Benefits:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Sorry, this vacancy has expired.

You can find the latest vacancies on our search page.

Find a different job
Posted on: Fri Nov 19 2021 Closing on: December 3, 2021

This vacancy has expired.

More about Gower College Swansea
Type: Further Education
Age Group: 16 - years
Gender: Mixed