Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid / Derbynnydd (Achlysurol)

Gower College Swansea - Abertawe

Reference: APR20229859
Salary: £9.90 - £10.26 Per Hour
Category: Customer Services
Contract: Permanent - Variable Hours

This vacancy has expired.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Gynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid achlysurol i weithio ar bob campws yn ôl yr angen.  Yn bennaf, bydd y swydd yn cynnwys gweithio yn y derbynfeydd, gyda ffocws penodol ar weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid mewnol ac allanol. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych i gwsmeriaid wyneb yn wyneb a thros y ffôn, gan hyrwyddo’r Coleg.

Byddwch yn gyfrifol am ddelio ag ymholiadau gan staff, myfyrwyr, busnesau a’r cyhoedd gan ddarparu gwasanaeth iddynt wyneb yn wyneb a thros y ffôn. Byddwch hefyd yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol (yn ôl yr angen) megis ffeilio, llungopïo a rheoli post sy’n dod i mewn a phost sy’n mynd allan.

Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd gwaith derbynfa/gwasanaeth cwsmeriaid ac yn meddu ar gymhwyster NVQ Lefel 2 (neu gymhwyster cyfatebol) perthnasol, ynghyd â chymwysterau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (Graddau A-C).

Mae sgiliau siarad a gwrando Cymraeg lefel 2 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, gyda ffocws ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid. Byddwn yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth mewn sgiliau Cymraeg. Byddwch yn barod i weithio’n hyblyg lle bo angen.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.
Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i holl staff y coleg lynu at yr ymrwymiad hwn. Gwneir penodiadau ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn ichi gofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Bydd penodiadau fel arfer yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog, gyda chynyddraddau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn benodol ar gwblhau 6 mis o wasanaeth). 

Benefits:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Sorry, this vacancy has expired.

You can find the latest vacancies on our search page.

Find a different job
Posted on: Tue Apr 26 2022 Closing on: May 22, 2022

This vacancy has expired.

More about Gower College Swansea
Type: Further Education
Age Group: 16 - years
Gender: Mixed