0.5 Darlithydd Sgiliau Byw’n Annibynnol

Gower College Swansea - Abertawe

Reference: MAY20226013
Salary: £21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Category: Learning Support
Contract: Permanent - Part Time

This vacancy has expired.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddedig, uchel ei gymhelliant i ymuno â’n Maes Dysgu llwyddiannus Sgiliau Byw’n Annibynnol. Mae’r swydd am gyfnod penodol dros dro i gyflenwi yn ystod absenoldeb mamolaeth, gan ddechrau ym mis Hydref 2021 am gyfnod o un flwyddyn academaidd.

Gan gyflenwi ar amrywiaeth o gyrsiau o gyn-mynediad i E3, ar draws ystod o raglenni sgiliau Cymdeithasol, Bywyd a Gwaith, bydd gennych ddealltwriaeth eang a gwybodaeth benodol o’r cwricwlwm a datblygiadau diweddar o fewn y sector. 

Gyda hanes profedig o ddarparu profiadau rhagorol i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu cymedrol a/neu anableddau dysgu dwys a lluosog wrth ddatblygu sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ar draws pob lefel. Er mwyn sicrhau rhagoriaeth a chyflawni targedau personol y dysgwr, byddwch chi’n defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu arloesol mewn gwersi a thiwtorialau, i gynnwys defnydd effeithiol ar dechnoleg gwybodaeth dysgu a llythrennedd digidol. Yn gyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i gymell ac ysbrydoli myfyrwyr ac i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol sy’n arwain at brofiad neilltuol i’r dysgwr.  

Bydd gennych gymhwyster lefel gradd neu gymhwyster lefel 4 cyfwerth gyda phrofiad o weithio mewn rôl berthnasol. Byddwch chi’n meddu ar/neu’n barod i weithio tuag at gymhwyster addysgu cydnabyddedig.  

Byddwch chi’n barod i weithio’n hyblyg yn ôl yr angen, i fodloni galwadau’r cwricwlwm, y myfyrwyr a gweithgareddau’r Coleg. 
Rhaid gallu teithio rhwng safleoedd y Coleg ac i leoliadau oddi ar y safle.  

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

18 awr yr wythnos 

Dyddiad dechrau rhagweledig: Medi 2022

Benefits:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Sorry, this vacancy has expired.

You can find the latest vacancies on our search page.

Find a different job
Posted on: Tue May 17 2022 Closing on: May 31, 2022

This vacancy has expired.

More about Gower College Swansea
Type: Further Education
Age Group: 16 - years
Gender: Mixed